// no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); jimport( 'joomla.plugin.plugin' ); class plgContentBackButton extends JPlugin { /** * Constructor * * For php4 compatability we must not use the __constructor as a constructor for plugins * because func_get_args ( void ) returns a copy of all passed arguments NOT references. * This causes problems with cross-referencing necessary for the observer design pattern. * * @param object $subject The object to observe * @param object $params The object that holds the plugin parameters * @since 1.5 */ function plgContentBackbutton( &$subject, $params ) { parent::__construct( $subject, $params ); } /** * Replaces {backbutton} with a back button link * * Method is called by the view * * @param object The article object. Note $article->text is also available * @param object The article params * @param int The 'page' number */ function onPrepareContent( &$article, &$params, $limitstart ) { global $mainframe; $this->params->get('showindiv') == 1 ? $link = '
' : $link = ''; $pattern = '{backbutton}'; $link .= ''. $this->params->get('linklabel') .''; $this->params->get('showindiv') == 1 ? $link .= '
' : $link .= ''; $article->text = str_replace($pattern, $link, $article->text); } } ?> /** * @version $Id: pagenavigation.php 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $ * @package Joomla * @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved. * @license GNU/GPL, see LICENSE.php * Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or * other free or open source software licenses. * See COPYRIGHT.php for copyright notices and details. */ // no direct access defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); $mainframe->registerEvent( 'onBeforeDisplayContent', 'plgContentNavigation' ); function plgContentNavigation( &$row, &$params, $page=0 ) { $view = JRequest::getCmd('view'); // Get Plugin info $plugin =& JPluginHelper::getPlugin('content', 'pagenavigation'); if ($params->get('show_item_navigation') && ($view == 'article')) { $html = ''; $db = & JFactory::getDBO(); $user = & JFactory::getUser(); $nullDate = $db->getNullDate(); $date =& JFactory::getDate(); $config = & JFactory::getConfig(); $now = $date->toMySQL(); $uid = $row->id; $option = 'com_content'; $canPublish = $user->authorize('com_content', 'publish', 'content', 'all'); // the following is needed as different menu items types utilise a different param to control ordering // for Blogs the `orderby_sec` param is the order controlling param // for Table and List views it is the `orderby` param $params_list = $params->toArray(); if (array_key_exists('orderby_sec', $params_list)) { $order_method = $params->get('orderby_sec', ''); } else { $order_method = $params->get('orderby', ''); } // additional check for invalid sort ordering if ( $order_method == 'front' ) { $order_method = ''; } // Determine sort order switch ($order_method) { case 'date' : $orderby = 'a.created'; break; case 'rdate' : $orderby = 'a.created DESC'; break; case 'alpha' : $orderby = 'a.title'; break; case 'ralpha' : $orderby = 'a.title DESC'; break; case 'hits' : $orderby = 'a.hits'; break; case 'rhits' : $orderby = 'a.hits DESC'; break; case 'order' : $orderby = 'a.ordering'; break; case 'author' : $orderby = 'a.created_by_alias, u.name'; break; case 'rauthor' : $orderby = 'a.created_by_alias DESC, u.name DESC'; break; case 'front' : $orderby = 'f.ordering'; break; default : $orderby = 'a.ordering'; break; } $xwhere = ' AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )' . ' AND ( publish_up = '.$db->Quote($nullDate).' OR publish_up <= '.$db->Quote($now).' )' . ' AND ( publish_down = '.$db->Quote($nullDate).' OR publish_down >= '.$db->Quote($now).' )'; // array of articles in same category correctly ordered $query = 'SELECT a.id,' . ' CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,' . ' CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug' . ' FROM #__content AS a' . ' LEFT JOIN #__categories AS cc ON cc.id = a.catid' . ' WHERE a.catid = ' . (int) $row->catid . ' AND a.state = '. (int) $row->state . ($canPublish ? '' : ' AND a.access <= ' .(int) $user->get('aid', 0)) . $xwhere . ' ORDER BY '. $orderby; $db->setQuery($query); $list = $db->loadObjectList('id'); // this check needed if incorrect Itemid is given resulting in an incorrect result if ( !is_array($list) ) { $list = array(); } reset($list); // location of current content item in array list $location = array_search($uid, array_keys($list)); $rows = array_values($list); $row->prev = null; $row->next = null; if ($location -1 >= 0) { // the previous content item cannot be in the array position -1 $row->prev = $rows[$location -1]; } if (($location +1) < count($rows)) { // the next content item cannot be in an array position greater than the number of array postions $row->next = $rows[$location +1]; } $pnSpace = ""; if (JText::_('<') || JText::_('>')) { $pnSpace = " "; } if ($row->prev) { $row->prev = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($row->prev->slug, $row->prev->catslug)); } else { $row->prev = ''; } if ($row->next) { $row->next = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($row->next->slug, $row->next->catslug)); } else { $row->next = ''; } // output if ($row->prev || $row->next) { $html = ' ' ; if ($row->prev) { $html .= ' ' ; } if ($row->prev && $row->next) { $html .= ' ' ; } if ($row->next) { $html .= ' ' ; } $html .= ' ' ; // Get the plugin parameters $pluginParams = new JParameter( $plugin->params ); $position = $pluginParams->get('position', 1); if ($position) { // display after content $row->text .= $html; } else { // display before content $row->text = $html . $row->text; } } } return ; }

    Geschiedenis Poortwachtershuis                   

Het Poortwachterhuis was vroeger een soort luxe paardenstalling voor de paarden die werden gebruikt om het veer over de maas te trekken onder het toezicht van een echte stadswacht.                                                    

Grave kent een roemruchte geschiedenis. Het wordt weleens de meest belegerde vestingstad van Nederland genoemd. Hieronder volgt een beschrijving van de Graafse geschiedenis.

                                     Oude foto van Grave                                   

De geschiedenis van Grave begint rond 1140. Zeven jaar daar aan voorafgaand, werd Floris de Zwarte vermoord door de Heren (de broers Godfried en Herman) van Kuyc (spreek uit: Kuuk). De Duitse keizer Lotharius, van wie de heren van Kuyc hun bezittingen beleend hadden, bestrafte deze misdaad. Lotharius verwoestte hun kasteel te Cuijk en de broers werden verbannen. Toen de Duitse keizer in 1137 overleed konden de broers terugkeren. Zij herbouwden rond 1140 hun verwoeste burcht, niet in Cuijk maar in Grave. Dit gebied had men namelijk niet in leen maar in eigendom. Rond deze burcht ontstonden de eerste nederzettingen. Daaruit groeide..... Grave!
De Heren van Kuyc waren tot 1400 in het Land van Cuijk - en daarmee ook in Grave - de machthebbers. Zij waren voor Grave erg belangrijk. Rond 1245 stichtten zij de St. Elisabethkerk en het begijnhof. Ook van grote betekenis was Jan I van Kuyc. Hij stichtte in 1290 het St. Catharina-gasthuis en hij verhief de St. Elisabethkerk tot kapittelkerk. In 1285 liet hij de stad Grave versterken vanwege de dreiging die uitging van het gebied Gelre aan de overzijde van de Maas. Hiermee werd de grondslag gelegd voor de latere vestingbouw die de geschiedenis van Grave zou gaan bepalen. Grave ondergaat in de eeuwen daarna diverse belegeringen en oorlogen.
Het eerste beleg vond al plaats in 1286 toen het naburige Gelre Grave bedreigde. In 1323 werd de stad Grave een Brabants leen. In de machtsstrijd tussen Gelre en Brabant kreeg Willem van Gulik, Hertog van Gelre, in 1400 Grave in bezit, hoewel Grave wel een Brabants leen bleef. Belangrijk voor Grave werd hertog Arnoud van Gelre. In 1465 werd deze door zijn zoon Adolf ontvoerd en in Buren gevangen gezet. Pas in 1471 bevrijdde de Bourgondiër Karel de Stoute hem. Uit dankbaarheid voor deze bevrijding schonk hij zijn gebied aan Karel de Stoute. Het verzet hiertegen van diverse steden, maar vooral ook door Adolf’s zoon, Karel van Gelre, duurde tot 1536.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Grave maar liefst tweemaal belegerd en veroverd, namelijk eerst in 1586 door de Spanjaarden onder Parma en in 1602 door Prins Maurits, stadhouder der Verenigde Nederlanden. In 1672 ging Grave over aan Lodewijk XIV, koning van Frankrijk. Twee jaar later wist het Staatse leger Grave weer in handen te krijgen. De zich fel verzettende Fransen maakten onder de aanvallende troepen maar liefst 16.000 (!) slachtoffers voordat ze Grave uit handen gaven. In de stad lagen meer gebouwen tegen de vlakte dan dat er nog overeind stonden. Voor de inwoners moeten al deze belegeringen en gevechtshandelingen een ware hel zijn geweest.

Na dit zware beleg werden de vestingwerken grondig vernieuwd. Het kasteel verdween en de Hampoort werd gebouwd. Nog eenmaal werd Grave belegerd en beschoten; in 1794 verdedigde generaal De Bons de stad tegen, opnieuw, de Fransen. Na enkele weken gaf hij de strijd op. Weer lag de stad in puin. Pas in 1874 werd Grave als vestingstad opgeheven. De ontmanteling van de vestingwerken begon. Slechts restanten bleven bewaard. Nu probeert het gemeentebestuur dat wat er nog over is te conserveren en restaureren. Daar waar mogelijk en betaalbaar worden de vestingwerken hersteld of anders in beeld gebracht.

De binnenstad van Grave bevat gelukkig nog wel heel veel oude gebouwen en woningen, waarvan er ook veel als rijks- of gemeentelijk monument aangewezen zijn. Sanering en restauratie worden rigoureus aangepakt. Sinds 1975 werpt deze jarenlange arbeid haar vruchten af. Een groot aantal restauraties is voltooid en geeft samen met de gerealiseerde nieuwbouw Grave haar oude sfeer weer terug.